Förvaltning & eftermarknad

Avancerad energiberäkning – Nivå 3 – IDA ICE

14 500 kr Fastpris Kontor 14500 kr + 35 kr per kvm. Skola 14500 kr + 35 kr per kvm. Småhus 6500 kr + 30 kr per kvm. Flerbostadshus 14500 kr + 35 kr per kvm. Lager 14500 kr + 30 kr per kvm. Butik 14500 kr + 35 kr per kvm.

Vi utför energiberäkningar eller energibalans vilket är ordet som Boverket använder. Det innebär att byggnadens årsförbrukning av energi, för ett genomsnittligt år beräknas. Är det direktel eller någon form av värmepump, så är det elförbrukningen för uppvärmningen som beräknas. Är det någon form av bränsle exempelvis ved eller gas, så är det bränslets energiinnehåll som beräknas. Slutresultatet anges som energi per kvadratmeter uppvärmd yta och år.  Även maxeffekten går att beräkna, vilket kan vara bra när du skall dimensionera värmesystemet.
Det första du bör tänka på är att kommunen ska godkänna energiberäkningen innan du får bygga. Den måste alltså vara av god kvalité och begriplig, så att handläggaren på kommunen inte blir tveksam om uppgifternas riktighet. God kvalité innebär att beräkningen är tillräckligt detaljerad, använder relevanta indata och sen beräknar dem på ett riktigt sätt. Det är bra om resultatet presenteras tydligt, med slutresultatet först och sen de mest avgörande delresultaten.
Hur säkerställer vi att beräkningarna har god kvalité och att de blir godtagna av kommunerna?
Vi följer Boverkets anvisningar för energiberäkningar noga och tar förutom ytor även med s.k. köldbryggor som finns i kanter, fogar och runt fönster.
Vi använder ett ISO certifierat beräkningsprogram, som även tar hänsyn till att värme och kyla stannar kvar i byggnaden ett tag. Programmet innehåller även klimatdata för 10 orter runtom i Sverige och olika slags ventilation kan tas med i beräkningarna.
Speciellt för värmepumpar är vi tvungen att göra egna justeringar,  eftersom de har olika prestanda och karaktäristik.
Slutligen är det en viss skillnad om byggnaden värms upp med golvvärme eller radiatorer, vilket vi justerar för.

Omfattning

 • Energiberäkning enligt gällande BBR-version, U-medelvärde, miljöcertifieringsberäkningar samt energiprocessoptimering.
 • Energimodell modelleras per rum med separata zoner.
 • Loggning av luftrörelse.
 • Energiförlust köldbryggor för infästningar, innerväggar, balkonger, fönsterkarmar et. al.
 • Fönster och dörrar placeras utifrån fasadritning.
 • Dynamiskt simuleringsverktyg: IDA ICE.
 • I Nivå 3 levereras en energirapport med avancerade beräkningar i IDA ICE utifrån Beställarens önskemål. Systemuppbyggnad kan processmodellereras schematiskt med loggade entalpier för en utförligare analys.
 • Byggnaden modelleras för varje rum.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Följande indata krävs från Beställare för att utföra energiberäkning
  • A-underlag i filformat DWG.
  • Fasadritningar i filformat DWG.
  • Vridning av byggnad.
  • Kommun.
  • Flöden.
  • Systemval.
  • Aggregatdata.
  • Brukaranvändning.
  • Klimatskal.
  • Belysningseffekter.
  • Drifttider.
  • Inblåsningstemperatur.
  • Önskat inomhusklimat.
  • Luftläckage.
  • PSI-värden köldbryggor.
  • Luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad.

   

  Utförliga beräkningar görs för

  • Systemförluster och temperaturfall.
  • Pumpenergi.
  • Brukarrelaterad solavskärmning med ex. schema och PI-styrning.
  • VVC-förluster.
  • Tryckkoefficienter utifrån byggnadens form.
  • Modellering av intilliggande byggnader.
  • Tappvarmvattenanvädning.
  • Spillvärme tillgodoräknas byggnaden.
  • Solcellsberäkningar och återvunnen energi på timbasis i relation till fastighetsenergin.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.