Förvaltning & eftermarknad

BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare för planering)

800 kr

Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, s.k. BAS-P och BAS-U.

Omfattning

 • BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering.
 • I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö.
 • Rent konkret innebär det att BAS-P granskar projektörernas ritningar och andra tekniska beskrivningar och utifrån dessa i byggprojektets arbetsmiljöplan inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att olika arbeten inte skapar risker för varandra.
 • Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöplanen måste vara upprättad innan den aktuella byggarbetsplatsen etableras och om detta inte görs kan BAS-P tvingas att betala en sanktionsavgift. Byggherren, eller den uppdragstagare till vilken ansvaret överlåtits, ska dessutom lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning sker mot faktura av värdet för utfört arbete.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09 800 kr per timme.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.