Produktion

Fuktsäkerhetsprogram

645 kr

Fuktsäkerhetsprogram är byggherrens policy om vilka fuktsäkerhetskrav som ska ställas i projektet. Kraven innefattar både tekniska lösningar, krav på genomförandet, aktiviteter och vilken kompetens som skall tillsättas under processens gång. Byggherren utser här sin fuktsakkunnige som sedan driver projektets fuktsäkerhetsarbete från programskedet genom projekteringen och även bidrar till att bevaka byggherrens intresse i produktionen till slutligt färdigställande. 

Omfattning

Fuktsakkunnig är en person som är diplomerad eller har motsvarande kompetens och erfarenhet.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 645 kr per timme.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 645 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.