Förvaltning & eftermarknad

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll – Flerbostadshus/Villor

2 000 kr Fastpris 2000 kr per lägenhet - minimum 5400 kr

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Omfattning

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
 • Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
 • Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
 • Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

 

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Att beställaren tillser framkomlighet och aviserar berörda hyrestagare.

Leveransvillkor

 • Besiktning bokas senast 3 arbetsveckor innan projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • 2000 kr per lägenhet – minimum 5400 kr.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.