Förstudie

Programhandling Tele och Data (TELE/DATA) – Nivå 3

25 000 kr 25 000 kr + 10kr per kvm

Programhandlingar – översiktliga och preliminära. Diskussioner och beslut under programskedet baseras på översiktliga idéskisser. Dessa utmynnar sedan i bygglovshandlingar på vilka bygglovet söks.

Omfattning

Projektering av programhandling enligt gällande myndighetskrav.

 • Teknisk beskrivning Totalentreprenad.
 • Scheman.
 • Översiktliga installationsritningar för huvudstråk / våningsplan.
 • Typritning installationer.
 • 4 projekteringsmöten ingår.
 • 2 st arbetsmöten ingår.

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.