Design & projektering

Programhandling värme och sanitet (VS) – Nivå 1

15 000 kr

Programhandlingar – översiktliga och preliminära. Diskussioner och beslut under programskedet baseras på översiktliga idéskisser. Dessa utmynnar sedan i bygglovshandlingar på vilka bygglovet söks.

VS 15 000 kr + 40kr per kvm.

Omfattning

Projektering av programhandling enligt gällande myndighetskrav.

 • 1 st Teknisk beskrivning för totalentreprenad.
 • 2 projekteringsmöten ingår.
 • 2 st arbetsmöten ingår.

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • VS 15 000 kr + 40kr per kvm.
 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop, 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.