Design & projektering

Provtryckningsplan

33 000 kr

Provtryckningsplanen syftar till att bygga lufttätt vilket är viktigt för att uppnå god energiprestanda samt förhindra att dolda fuktskador uppstår i konstruktioner. I denna tjänst granskas konstruktioner, svaga punkter och risker identifieras, att projekterade lösningar kan genomföras utan avvikelser som riskerar att täthet inte fås. Under produktionen följs lufttäthetsarbetet upp med mätningar för att verifiera att tätheten är god och uppsatta energimål därigenom nås. Provtryckningsplanen innehåller även tydliga rekommendationer och lösningsförslag, utifrån de kritiska konstruktioner som eventuellt identifierats. En provtryckningsplan beskriver också vad som behöver göras och vem som är ansvarig för respektive aktivitet.

Omfattning

Provtryckningsplan för ingående produktionsdelar.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid.  
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.