Design & projektering

Systemhandling brandlarm (BRA) – Nivå 2

20 000 kr 20 000 kr + 10kr/kvm

Systemhandlingar – projektörernas handlingar som skall tas fram och samordnas under projekteringsskedet. Under projekteringsskedet växer sedan alla detaljlösningar, materialval mm fram. Under projekteringsprocessen samordnas de olika konsulternas ritningar så att de stämmer överens och går att bygga efter. Under detta skede benämns ritningarna systemhandlingar.
Arkitektens ritningar (A-ritningarna) beskriver byggnadens fullständiga utformning, planlösning, rumsindelning mm. Konstruktören (K) som ansvarar för byggnadens bärande konstruktionerna tar fram konstruktionsritningarna medan el- och VVS-projektörerna tar fram sina respektive ritningar och beskrivningar (E samt VVS/VS). Vanligt är också att det finns en konsult som ansvarar för markprojektering samt en för brand.
Utöver de traditionella konsulternas handlingar förekommer ofta ritningar och monteringsanvisningar för en mängd olika delar av projekten. Vissa underleverantörer och specialentreprenader som ingår i projektet har sina egna ritningar. Vilka byggnadsdelar och komponenter som baseras på särskilda ritningar varierar mellan olika projekt. Det kan exempelvis vara stomme eller hiss. Många småhusprojekt byggs dock traditionellt baserat på arkitektens, konstruktörens och installationskonsulternas ritningar.

Omfattning

Projektering enligt gällande myndighetskrav.

 • Teknisk beskrivning.
 • Typplan.
 • Flödesschema.
 • 1:100 A1 ritning (översiktlig).
 • 1:50 A1 installationsritningar.
 • 6 st arbetsmöten ingår.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Installationer innanför husliv.
 • Projekteringen sker i 3D.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.