Entreprenad

EFKAB Partner är en affärsmodell som omvandlar de grundläggande principerna för samarbete till konkreta och avtalsenliga rutiner och arbetsmetoder. Den erbjuder maximal öppenhet och effektiva organisationsstrukturer vilket möjliggör snabb och korrekt respons. Risker och potentiella konflikter kan identifieras och kontrolleras redan i ett tidigt stadium genom ömsesidig överenskommelse om väl avvägda avtal. Kunden erhåller säkerhet beträffande kostnader, kvalitet och projektets löptid, till och med i projektets tidigaste faser.
Vi tillsammans med er kommer gemensamt överens om alla projektrelevanta mål. Både objektiva mål (kostnader, tidsplan, kvalitet, hälsa och säkerhet) och subjektiva mål (kommunikation, organisation, beslutsfattande). Målen definieras på ett sätt som garanterar att de är mätbara och hanterbara.
Alla kostnader specificeras tydligt och konsekvent och blir regelbundet förklarade. Genom detta arbetssätt minimeras riskerna för alla avtalsparter.