Referens

Skeppsbron

Skeppsbron

Foto: Lasse Olsson för Zero Belysning